• การเตรียมตัว และการปฏิบัติตัว เพื่อเข้ารับการตรวจวิเคราะห์สภาพตาที่ TRSC

prepare.jpg