top of page
  • Patient happiness is our happiness

ด้วยวิสัยทัศน์ที่แน่วแน่และชัดเจนของความเป็นผู้นำด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติของ TRSC กว่า 26 ปี พวกเราส่งมอบการรักษาที่เป็นเลิศ และการบริการชั้นหนึ่ง ซึ่งบุคลากรทุกคนส่งต่อความสุขจากภายใน (happiness inside out)

ปัจจุบัน TRSC มีทีมบุคลากรจำนวน 142 คน ทุ่มเท มุ่งมั่นในการทำหน้าที่ของตนเอง ด้วยความรู้จริงในสิ่งที่ทำ พร้อมส่งมอบการรักษา
และการบริการที่ดีที่สุด ให้กับผู้รับการรักษาทุกท่าน ซึ่งประกอบด้วย

Ivory and Peach Colorful Gradient Problem and Solution Graph (2).png

(ข้อมูล ณ กันยายน 2566)

bottom of page