top of page

ร่วมงานกับเรา

TRSC International LAISK Center เป็นผู้นำด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี LASIK และ ReLEx แห่งแรกในไทย ได้รับความเชื่อถืออย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทมีการขยายงานจึงต้องการผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีใจรักงานบริการ และพร้อมที่จะเติบโตกับบริษัท มาร่วมกับเราในตำแหน่งดังนี้

สวัสดิการของบริษัท

 • โบนัสประจำปี

 • สวัสดิการผ่าตัด, ตรวจสุภาพตา

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • สวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน

 • ค่าครองชีพ

 • สวัสดิการอาหารกลางวัน - เย็น (กรณีทำงานวันหยุด)

 • เบี้ยขยัน

 • สวัสดิการของเยี่ยมไข้

 • ตรวจสุขภาพประจำปี

 • ประกันสุขภาพ

 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน/ญาติ เสียชีวิต

 • ค่าบริการ

พยาบาล

คุณสมบัติ :

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล)

 • มีประสบการณ์ในสายงานผ่าตัดหรือสายงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ บุคลิกภาพดี มีไหวพริบ พูดจาไพเราะ

 • สามารถปฏิบัติงานตามตารางเวรได้ 
  (ทำงาน 5 วัน : สัปดาห์ / ตารางเวรเลิกงานไม่เกิน 20.00 น.)

จำนวน : 1 อัตรา

ผู้ช่วยพยาบาล

คุณสมบัติ :

จำนวน : 1 อัตรา

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี จากสถาบันที่ได้รับการรับรองหลักสูตร

 • มีประสบการณ์ในสายงานผ่าตัดหรือสายงานที่เกี่ยวข้อง
  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ บุคลิกภาพดี มีไหวพริบ พูดจาไพเราะ

 • สามารถปฏิบัติงานตามตารางเวรได้ 
  (ทำงาน 5 วัน : สัปดาห์ / ตารางเวรเลิกงานไม่เกิน 20.00 น.)

เจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุ 22-25 ปี

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอุปกรณ์การแพทย์, ฟิสิกส์อุตสาหกรรม, วิศวกรรมชีวการแพทย์, เทคนิคการแพทย์, วิศวกรรมไฟฟ้า, หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • หากมีประสบการณ์ด้านดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์
  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • บุคลิกดี มีใจรักการบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี

 • สามารถปฏิบัติงานตามตารางเวรได้ 
  (ทำงาน 5 วัน : สัปดาห์ / ตารางเวรเลิกงานไม่เกิน 20.00 น.)

จำนวน : 1 อัตรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อสมัครงานได้ที่ แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล 
วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา : 08.30 น. - 17.30 น. 
โทรศัพท์ : 02-632-4432 ต่อ 7213
หรือ ส่ง Resume มาที่ recruit@trsclasik.com

bottom of page