ข้อมูลที่ควรทราบก่อนเข้ารับการรักษา

ผู้ที่เหมาะสมสำหรับการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วย LASER ที่ TRSC

 • มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป และมีสายตาคงที่อย่างน้อย 1 ปี (กรณีคนไข้อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่นัดผ่าตัด กรุณานำผู้ปกครองมาเซ็นเอกสารเพื่อยินยอมการผ่าตัด TRSC สามารถปฏิเสธการผ่าตัดได้ หากไม่มีผู้ปกครองมาด้วย)

 • ไม่มีโรคของกระจกตา เช่น โรคกระจกตาย้วย ตาแห้งอย่างรุนแรง และโรคตาอย่างอื่น เช่น จอประสาทตาเสื่อม

 • ไม่มีโรคทางร่างกายที่มีผลต่อการหายของแผล เช่น โรค SLE, โรค Sjogren's syndrome, โรคสะเก็ดเงิน, โรคภูมิคุ้มกันเกินอื่นๆ รวมทั้งเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี

 • ไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร

 • ไม่ได้อยู่ระหว่างการใช้ยาในการรักษาอาการทางจิตเวช

 • ผ่านการตรวจวิเคราะห์สภาพตาโดยจักษุแพทย์ของ TRSC และยืนยันว่า ผู้จะทำการผ่าตัดสุขภาพตาสมบูรณ์แข็งแรง สามารถเข้ารับการรักษาได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย

 • มีความเข้าใจถึงการผ่าตัดด้วยวิธี ReLEx, FemtoLASIK, LASIK, PRK อย่างละเอียด และมีความคาดหวังที่ถูกต้อง

การเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการตรวจวิเคราะห์สภาพตา (WU) ก่อนทำการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วย LASER ที่ TRSC

 • งดใส่คอนแทคเลนส์ ก่อนวันตรวจวิเคราะห์สภาพตาตามประเภทของคอนแทคเลนส์และจำนวนวันที่กำหนด สามารถใช้แว่นสายตาแทนในระหว่างที่ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์

  • คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่ม (Soft Lens) ควรงดใส่คอนแทคเลส์อย่างน้อย 3 วันก่อนตรวจ

  • คอนแทคเลนส์ชนิดแข็ง (Hard Lens) หรือชนิดกึ่งแข็งกึ่งนิ่ม (Semi Hard Lens) ควรงดใส่คอนแทคเลนส์อย่างน้อย 14 วันก่อนตรวจ

 • การหยุดยาบางประเภท​

  • ยารักษาสิวชนิดรับประทานในกลุ่ม Isotretinoin เช่น Roaccutance, Acnotin, Isotret ต้องหยุดยาก่อนวันตรวจวิเคราะห์สภาพตาและก่อนผ่าตัด อย่างน้อย 1 เดือนเต็ม เนื่องจากยาชนิดนี้ส่งผลให้เยื่อบุตาต่างๆ แห้งกว่าปกติ รวมถึงผิวกระจกตาด้วย

  • หากใช้ยารักษาโรคประจำตัวอื่นๆ ใดอยู่ กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบในวันตรวจ เช่น เบาหวาน, ความดัน, ไขมัน, ยาไทรอยด์ และยานอนหลับทุกชนิด แต่ท่านยังคงใช้ยาได้ตามปกติ ไม่ต้องหยุดยาใดๆ ในวันตรวจ

 • แพทย์ผู้ตรวจวิเคราะห์สภาพตาจะเป็นแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดให้กับท่าน ดังนั้นหากท่านต้องการระบุแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด กรุณานัดตรวจวิเคราะห์สภาพตากับแพทย์ท่านนั้น​​

 • เวลาที่ใช้ในวันที่ตรวจวิเคราะห์สภาพตา ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.

 • การสรุปผลการตรวจวิเคราะห์สภาพตาโดยจักษุแพทย์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

  • ท่านมีสุขภาพตาสมบูรณ์แข็งแรง สามารถรักษาด้วยวิธี LASER ได้ โอกาสสำเร็จในการรักษาและโอกาสเกิดผลข้างเคียงต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ท่านสามารถนัดผ่าตัดการรักษาได้ทันที หรือตามที่ท่านสะดวก​

  • ท่านไม่สามารถรักษาด้วยวิธี LASER ได้ อาจเนื่องจากเหตุผลต่างๆ จากสภาพของดวงตา สภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ ฯลฯ แพทย์ผู้ตรวจอาจแนะนำทางเลือกการรักษาอื่นๆ ที่เหมาะสมกับท่านต่อไป เช่น วิธี PRK, การผ่าตัดใส่เลนส์เสริม (Phackic IOL) โดยแพทย์ผู้ตรวจจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของท่านต่อไป

  • ท่านอาจจะสามารถเข้ารับการรักษาด้วยวิธี LASER ได้ แต่ต้องมีการรักษาอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สภาพดวงตากลับสู่สภาพปกติเหมาะสมต่อการรักษา เช่น อาการตาแห้ง หรือตาอักเสบจากการแพ้คอนแทคเลนส์ หรือการตรวจตากับจักษุแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นๆ เพื่อประเมินโรคตาต่างๆ เช่น สงสัยโรคจอประสาทตา หรือสงสัยโรคต้อหิน ฯลฯ