Near Vision (การรักษาภาวะสายตายาวตามอายุ)

 • Near Vision หรือ NV FemtoLASIK / NV LASIK และ NV PRK เป็นการรักษาภาวะสายตายาวตามอายุ

 • ภาวะสายตายาวตามอายุเป็นภาวะที่เกิดขึ้นกับทุกคน ซึ่งจะทำให้ประสบปัญหาในการมองใกล้ หรืออ่านในระยะใกล้

 • เป็นการรักษาสายตาเพียงข้างเดียวให้มีค่าสายตาสั้นเล็กน้อย ทำให้เกิดภาวะ monovision สามารถมองเห็นได้ทั้งใกล้และไกลด้วยตาเปล่า เพื่อลดการพึ่งพาแว่นสายตา

ขั้นตอนการักษาด้วยวิธี Near Vision

 • ทดสอบการมองเห็นตาเด่น – ตาด้อยและความสามารถในการมองแบบ monovision

 • รักษาโดยการปรับค่าสายตาเพียงข้างเดียวโดยให้มีค่าสายตาสั้นเล็กน้อย เพื่อใช้ในการมองใกล้

 • เทคโนโลยีในการรักษาขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของคนไข้แต่ละท่าน โดยจะใช้ Excimer Laser ปรับความโค้งของกระจกตา

ภาวะสายตายาวตามอายุ 

 • สายตายาวตามอายุส่วนใหญ่มักจะเกิดกับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป จากที่เคยอ่านหนังสือได้กลายเป็นมองไม่เห็นไม่ชัดภาวะสายตายาวตามอายุเป็นภาวะที่เกิดจาก การที่เลนส์ตาสูญเสียความยืดหยุ่นเนื่องมาจากความชรา ทำให้ดวงตาปรับระดับความชัดทำให้มองวัตถุที่อยู่ใกล้ได้ยากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณอายุมากขึ้นเป็นกระบวนการเสื่อมของร่างกายตามธรรมชาติ

 • TRSC กับแนวคิดของการใช้ศักยภาพของดวงตาทั้ง 2 ข้างได้อย่างเต็มที่เพื่ออิสรภาพในการมองเห็น ลดการพึ่งพาแว่นสายตาทำให้มองเห็นได้ดีทั้งใกล้และไกลด้วยเทคโนโลยี NV FemtoLASIK/ NV LASIK/ NV PRK เป็นนวัตกรรมล่าสุดของการรักษาสายตายาวตามอายุด้วยวิธีเลสิค (LASIK) และ TRSC เป็นศูนย์เลสิค แห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยีนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ซึ่งผลการรักษานั้นประสบความสำเร็จและเป็นที่น่าพอใจกับคนไข้จำนวนนับหมื่นตา

ผู้ที่เหมาะสมสำหรับการรักษาด้วยวิธี Near Vision

 • มีอายุประมาณ 45 ปีขึ้นไป

 • กำลังประสบปัญหา หรือ ความไม่สะดวกกับการอ่านหนังสือ

 • สุขภาพแข็งแรง และไม่มีโรคทางตาต่างๆ

 • มีความรู้ และความเข้าใจ ที่ถูกต้องถึงข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการรักษาแบบ Near Vision (FemtoLASIK / LASIK / PRK)

ข้อดีของการรักษาด้วยวิธี Near Vision

 • เป็นการรักษาที่ช่วยลดการพึ่งพาแว่นสายตาสามารถอ่านหนังสือด้วยตาเปล่าได้

ข้อจำกัด 

 • ในผู้เข้ารับการรักษาบางราย อาจไม่สามารถรับกับการมองเห็นแบบ monovision ได้ ดังนั้นก่อนเข้ารับการรักษาท่านจะได้รับการจำลองการมองเห็น ด้วยแว่นหรือคอนแทคเลนส์ ในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการรักษาวิธีนี้เหมาะสมกับท่าน