top of page
อิสระคล่องตัว2.jpg

Near Vision (การรักษาภาวะสายตายาวตามอายุ) คืออะไร?

 • การรักษาภาวะสายตาผิดปกติแบบ Near Vision เป็นการรักษาภาวะสายตายาวตามอายุ (Presbyopia) ด้วยจุดประสงค์ของการลดการพึ่งพาการใช้แว่นตา ในการอ่านหนังสือใกล้ ภาวะสายตายาวตามอายุเป็นภาวะที่เกิดขึ้นกับทุกคน ซึ่งจะทำให้ประสบปัญหาในการมองใกล้ หรือการอ่านในระยะใกล้ การรักษา Near Vision เป็นการรักษาสายตาเพียงข้างเดียว ให้มีค่าสายตาสั้นเล็กน้อย ทำให้เกิดภาวะ monovision (การใช้ตาข้างหนึ่งเพื่อมองระยะใกล้ และอีกข้างหนึ่งเพื่อมองระยะไกล)

เทคโนโลยีที่ใช้ในการรักษาด้วยวิธี Near Vision

 • NV FemtoLASIK, NV LASIK หรือ NV PRK

ขั้นตอนการรักษาด้วยวิธี Near Vision

 • การทดสอบการมองเห็นตาเด่น* และจำลองการใช้สายตาแบบ monovision

 • วิธีการรักษาโดยการปรับค่าสายตาเพียงข้างเดียวโดยให้มีค่าสายตาสั้นเล็กน้อย เพื่อใช้ในการมองใกล้

 • การเลือกเทคโนโลยีในการรักษาขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของคนไข้แต่ละท่าน โดยจะใช้ Excimer Laser ปรับความโค้งของกระจกตา

ภาวะสายตายาวตามอายุ

 • ภาวะสายตายาวตามอายุส่วนใหญ่มักจะเกิดกับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป จากความสามารถที่เคยอ่านหนังสือใกล้ได้สบายเริ่มมองไม่ชัด ต้องถือหนังสือให้ห่างจากตัวมากขึ้นเรื่อยๆ จนเหยียดสุดแขนก็ยังไม่ชัด ภาวะสายตายาวตามอายุเป็นภาวะที่เกิดจากการที่กล้ามเนื้อตาสูญเสียประสิทธิภาพโดยธรรมชาติตามอายุ ทำให้มองวัตถุที่อยู่ใกล้ได้ยากขึ้น ภาวะสายตายาวตามอายุมักมีผลมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงอายุ 60 ปี

 • TRSC กับแนวคิดของการใช้ศักยภาพของดวงตาทั้ง 2 ข้างได้อย่างเต็มที่เพื่ออิสรภาพในการมองเห็น ลดการพึ่งพาแว่นสายตาทำให้สามารถมองเห็นได้ดีทั้งใกล้และไกลด้วยเทคโนโลยี NV FemtoLASIK/ NV LASIK/ NV PRK ซึ่ง TRSC เป็นศูนย์เลสิค แห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้การรักษาประเภทนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ซึ่งผลการรักษาประสบความสำเร็จและเป็นที่น่าพอใจกับคนไข้จำนวนนับหมื่นตา

ผู้ที่เหมาะสมสำหรับการรักษาด้วยวิธี Near Vision

 • มีอายุประมาณ 45 ปีขึ้นไป

 • กำลังประสบปัญหา หรือ มีความไม่สะดวกกับการมองระยะใกล้

 • สุขภาพแข็งแรง และไม่มีโรคทางตาต่างๆ

 • มีความรู้ และความเข้าใจ ที่ถูกต้องถึงข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการรักษาแบบ Near Vision (FemtoLASIK, LASIK, PRK)

ข้อดีของการรักษาด้วยวิธี Near Vision

 • เป็นการรักษาที่ช่วยลดการพึ่งพาแว่นสายตาสามารถอ่านหนังสือด้วยตาเปล่าได้

ข้อจำกัดของการรักษาด้วยวิธี Near Vision

 • ในผู้เข้ารับการรักษาบางราย อาจไม่สามารถรับกับการมองเห็นแบบ monovision* ได้ ดังนั้นก่อนเข้ารับการรักษาท่านจะได้รับการจำลองการมองเห็น ด้วยแว่นหรือคอนแทคเลนส์ ในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการรักษาวิธีนี้เหมาะสมกับท่าน

bottom of page