top of page
 • อัตราค่าบริการในการตรวจและผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติด้วย LASER

57_page-0001.jpg

อัตราค่าบริการ

ในการตรวจและการผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติด้วย LASER

อัตราค่าตรวจ

ประเภทการตรวจ

อัตราค่าตรวจ
ปกติ

อัตราค่าตรวจ
Package

การตรวจวิเคราะห์สภาพตา เพื่อการผ่าตัด ReLEx / FemtoLASIK / LASIK / PRK / NV FemtoLASIK / NV LASIK / NV PRK

การตรวจสุขภาพตาประจำปี

การตรวจเฉพาะทางจอประสาทตา

4,250

3,500

3,000

2,500

3,400

2,900

หน่วย : บาท

อัตราค่าผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติ 2 ตา

ประเภทการผ่าตัด

Refractive Surgery
Specialist

Medical Director

ค่าผ่าตัด ( 2 ตา)

ReLEx

FemtoLASIK

Ultimate LASIK / PRK

145,000

165,000

130,000

140,000

100,000

110,000

อัตราค่าผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติ 1 ตา

ค่าผ่าตัด ( 1 ตา)

ประเภทการผ่าตัด

Refractive Surgery
Specialist

Medical Director

ReLEx

FemtoLASIK

Ultimate LASIK / PRK

77,500

87,500

70,000

75,000

55,000

60,000

อัตราค่าผ่าตัดรักษาภาวะสายตายาวตามอายุ

ค่าผ่าตัด ( 1 ตา)

Refractive Surgery
Specialist

Medical Director

ประเภทการผ่าตัด

Near Vision FemtoLASIK

Near Vision LASIK / PRK

75,000

80,000

60,000

65,000

57_page-0002.jpg

อัตราค่าบริการ

ในการตรวจและการผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติด้วย LASER

หมายเหตุ

 • อัตราค่าบริการนี้ รวมการตรวจติดตาม หลังการผ่าตัดภายใน 1 ปี

  • กรณี ReLEx / FemtoLASIK / LASIK หลังการผ่าตัด 1 วัน , 1 สัปดาห์ , 1 เดือน , 3 เดือน และ 1 ปี​

  • กรณี PRK หลังการผ่าตัด 1 - 5 วัน , 2 สัปดาห์ , 1 เดือน , 2 เดือน , 3 เดือน และ 1 ปี

 • อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์ ในกรณีที่คนไข้จำเป็นต้องใช้เพิ่ม

 • อัตราค่าบริการนี้ เริ่มใช้ 1 มิถุนายน 2564

 • TRSC ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ, ค่ายาและเวชภัณฑ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการชำระเงิน

 • เงินสด

 • บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์

 • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี "บริษัท ศูนย์รักษาสายตา จำกัด" 
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาสวนพลู ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 064-2-54111-0

 • เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) สั่งจ่าย "บริษัท ศูนย์รักษาสายตา จำกัด" หรือ "The Refractive Surgery Center Ltd." 
  (สำหรับผู้อาศัยอยู่ในเขตกทม. และปริมณฑล)

 • ตั๋วแลกเงินของธนาคารพาณิชย์ ดราฟท์ในประเทศ หรือ Domestic Draft สั่งจ่าย "บริษัท ศูนย์รักษาสายตา จำกัด"
  หรือ "The Refractive Surgery Center Ltd." (สำหรับผู้อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด)

 • งดรับเช็คส่วนตัว

หากต้องการปรึกษาหรือรับบริการเพิ่มเติม กรุณาโทรติดต่อที่ปรึกษาส่วนตัวของท่านได้ตลอด 24 ชม.
หรือ กรุณาติดต่อ TRSC Call Center โทร. 02 632 4500​

bottom of page