• อัตราค่าบริการในการตรวจและผ่าตัดต้อกระจก (Cataract)

08-01.jpg
08-02.jpg