ทีมจักษุแพทย์ TRSC

มีประสบการณ์เฉพาะทางสูง ด้านการรักษาเลสิค และ ReLEx