top of page

 Term of use

*ยอมรับตามเงื่อนไขในการเข้าใช้เว็บไซต์

ข้อกำหนดของการใช้เว็บไซต์ TRSC

www.trsclasik.com (หรือ "เว็บไซต์") พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสายตา
การดูแลรักษาสายตา และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติในการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังต่อไปนี้

1. www.trsclasik.com มิได้รับรองหรือรับประกันว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้จะมีความ ถูกต้อง ทันสมัย หรือมีความสมบูรณ์ตามความคาดหมายของผู้ใช้ รวมถึงมิได้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้คำปรึกษาหรือการวินิจฉัย โรคตาหรือปัญหาสายตาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ หากท่านมี ปัญหาสายตาหรือ ต้องการการดูแลรักษาสายตา กรุณาปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อให้ได้คำปรึกษาที่ตรงกับอาการของท่าน

2. www.trsclasik.com ขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือบาดเจ็บใดๆ อันเกิดจาก หรือเป็นผลจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์อย่างไม่ระมัดระวัง หรือปราศจากคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

3. www.trsclasik.com ขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินส่วนบุคคลอื่นๆ อันเนื่องมาจากการเปิดใช้เว็บไซต์นี้ รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์อันเกิดจากการเข้าใช้หรือดาวน์โหลดข้อมูล รูปภาพ มัลติมีเดียไฟล์ หรือสิ่งอื่นใดจากเว็บไซต์นี้ ซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้กับเซิร์ฟเวอร์ เน็ตเวิร์ก คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟแวร์หยุดชะงัก หรือจำกัดความสามารถในการทำงาน

4. กรณีเนื้อหาภายในเว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งถือว่าอยู่นอกเหนือการควบคุม www.trsclasik.com มิได้รับรองเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์เหล่านั้นและขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

6. www.trsclasik.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเนื้อหา ภายในเว็บไซต์ หรือหยุดให้บริการชั่วคราวหรือถาวรเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ใช้หรือบุคคลที่สามสำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ และการหยุดให้บริการชั่วคราวหรือถาวรนั้น

7. www.trsclasik.com ไม่รับประกันว่าบริการบนเว็บไซต์นี้จะต้องเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ทุกราย จะไม่หยุดชะงัก ปลอดภัย หรือไม่มีความผิดพลาดหรือบริการที่ได้รับผ่านเว็บไซต์จะไปตามความคาดหมายของผู้ใช้ทุกประการ การตัดสินใจใช้หรือตอบรับบริการใดๆ ในเว็บไซต์นี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ใช้บริการเองและยอมรับความเสี่ยงสำหรับ ความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

8. โปรดระลึกไว้เสมอว่าโดยกฎสากลของการใช้อินเตอร์เน็ตนั้น ผู้ใช้จะต้องทำตามกฎของแต่ละประเทศเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตและข้อความและเนื้อหาที่ยอมรับได้ของประเทศนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านตกลงที่จะทำการกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการส่งผ่านข้อมูล จากประเทศไทยหรือประเทศที่ท่านพำนักอยู่

9. กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเก็บและใช้งานข้อมูลเมื่อได้รับข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (โปรดคลิกที่นี่)

5. ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า และส่วนประกอบใดๆ ที่่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ทั้งหมด เป็นสมบัติของ www.trsclasik.com โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์อันมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก www.trsclasik.com ไม่ว่ากรณีใดๆ www.trsclasik.com จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที อย่างไรก็ตามผู้ใช้เว็บไซต์ได้รับอนุญาตให้ใช้ รูปภาพ ไฟล์ หรือสิ่งอื่นใด จากเว็บไซต์นี้ได้ ทั้งนี้จะต้องไม่เป็นการกระทำด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการค้า ต้องเป็นการใช้งานส่วนตัวเท่านั้นและต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง ปัญญาอย่างเคร่งครัด

bottom of page