นพ. เอกเทศ ชันซื่อ

ผู้อำนวยการแพทย์ TRSC

• จักษุแพทย์ท่านแรกในประเทศไทยที่ทำการรักษาเลสิค ณ รพ.รามาธิบดี

• จักษุแพทย์ผู้บุกเบิกการรักษาเลสิค และ ReLEx ในประเทศไทย

• ได้รับเชิญเข้าร่วมทำงานโครงการ Project ORBIS ที่อเมริกา ตำแหน่ง Field Medical Director

text3.png

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx และ เลสิค

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ และอาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

• จักษุแพทย์หญิงท่านแรกที่ทำการรักษาเลสิคในโรงพยาบาลรัฐบาล

• จักษุแพทย์หญิงท่านแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลผ่าตัดเลนส์เสริมมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

text3.png

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx และ เลสิค

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายศึกษาอบรมและวิจัย และผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

• จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx และ เลสิค

• แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

text3.png

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx และ เลสิค

จักษุแพทย์ท่านแรกที่ทำการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดใส่เลนส์เสริม Phakic IOL และ Accommodating IOL ที่กระทรวงสาธารณสุข 

text3.png
text3.png
text3.png

• จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx และ เลสิค

อาจารย์แพทย์กระจกตา และการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ ภาควิชาจักษุวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

text3.png

• จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx และ เลสิค

อาจารย์แพทย์กระจกตา และการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

text3.png

• จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx และ เลสิค

แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

text3.png

• จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx และ เลสิค

• แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

text3.png

• จักษุแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำวุ้นและจอประสาทตา

text3.png