• อัตราค่าบริการในการตรวจและผ่าตัดใส่เลนส์เสริม (Phakic IOL)

pic 05-01.jpeg
pic 05-02.jpeg