top of page

โรคน้ำวุ้นในตาเสื่อม (Vitreous Degeneration)

Updated: Jun 14, 2021


เมื่อเราอายุมากขึ้น น้ำวุ้นในตาจะเกิดการละลายกลายเป็นน้ำ บางส่วนอาจจับตัวกันเป็นตะกอน เมื่อแสงส่องผ่านเข้ามาในลูกตากระทบตะกอน จะเกิดเงาบนจอประสาทตา ทำให้เราเห็นคล้ายมีจุดหรือคล้ายแมลงบินไปมา และขยับได้ตามการกลอกตาของเรา ภาวะนี้มักไม่มีอันตรายใดๆ หากไม่มีจอประสาทตาฉีกขาด แต่จะเกิดความรำคาญใจได้ จึงควรตรวจตาเพื่อดูว่ามีจอประสาทตาฉีกขาดเป็นรูหรือไม่ ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดจอประสาทตาหลุดลอกได้

267 views0 comments

Comments


bottom of page