top of page

สายตายาวโดยกำเนิด

Updated: Apr 1, 2022


สายตายาวโดยกำเนิด (Far-sightedness, Hypermetropia หรือ Hyperopia)


เกิดจากกำลังการรวมแสงของตาน้อยเกินไป เมื่อเทียบกับความยาวของลูกตา อาจเกิดจากลักษณะกระจกตาที่แบนเกินไป หรือขนาดลูกตาสั้นไป แสงถึงจอประสาทตาก่อนรวมที่จุดรับภาพ ทำให้มองไม่ชัดทั้งใกล้และไกล ผู้ที่มีสายตายาวโดยกำเนิดเล็กน้อย สามารถมองไกลได้ดี แต่เมื่อมีอายุมากขึ้น หรือมีการเพ่งอาจทำให้เกิดอาการปวดศีรษะหรือตาล้าได้ และสูญเสียการมองไกลทำให้มองไกลไม่ชัดเจน

396 views0 comments

Comentarios


bottom of page