top of page

การนำเนื้อกระจกตาส่วนเกินออกในลักษณะ Lenticule

Updated: Apr 1, 2022


การนำเนื้อกระจกตาส่วนเกินออกในลักษณะ Lenticule


คือ การตัดชิ้นเนื้อเยื่อกระจกตาให้เป็นลักษณะกลม มีความหนา มีความโค้งคล้ายเลนส์ สามารถแยกชั้นออกมาเป็นชิ้นได้ เพื่อการปรับความหนาของชั้นกระจกตาที่เหมาะสม


สำหรับการรักษาภาวะสายตาผิดปกติวิธีนี้ เป็นที่มาของการผ่าตัดแบบ "ReLEx SMILE" ซึ่งเป็นการผ่าตัดแผลเล็ก

163 views0 comments
bottom of page