• นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ TRSC

icon Artboard 3.png

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ต

  • เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์ www.trsclasik.com มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของผู้ใช้ไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง อาทิ การลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิก หรือการสมัครสินเชื่อ การตอบแบบสอบถามทางอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้ จำเป็นต้องกรอกชื่อ -นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆ การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกแยะความแตกต่างของผู้ใช้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเก็บรักษา และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การให้ข้อมูลถือเป็นความสมัครใจของผู้ใช้เว็บไซต์

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

  • ขณะใช้เว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ยอมรับข้อตกลงที่ว่า หากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์สูญหาย หรือเสียหายจากสาเหตุใดๆ ที่ไม่ใช่ความผิดพลาด หรือบกพร่องของระบบภายใน เว็บไซต์ www.trsclasik.com ขอสงวนสิทธิปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่เป็นผลมาจากสาเหตุดังกล่าว

  • บริษัทอาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซด์ www.trsclasik.com การใช้บริการเว็บไซด์ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

  • จุดมุ่งหมายเบื้องต้นของ www.trsclasik.com ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์สามารถใช้บริการต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ข้อมูลใดๆ ที่ได้จากการใช้บริการของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์นี้ จะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ โดย www.trsclasik.com แต่เพียงผู้เดียวและไม่มีนโยบายเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นๆ

  • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ www.trsclasik.com ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่อาจกระทำได้โดยผู้โฆษณา หรือ เว็บไซด์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซด์นี้ www.trsclasik.com จะไม่รับผิดใดๆ หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการรวบรวม ข้อมูลโดยบุคคลภายนอก